Skip to content
Product: Custom Mattress

เราแตกต่างเพราะมี "นักกายภาพบำบัด"

หมอนและที่นอนโดยนักกายภาพบำบัด

Amaxing ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์กายภาพบำบัดในการออกแบบหมอนและที่นอน

เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระและพฤติกรรมการนอนของแต่ละบุคคล

อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ตรวจประเมินสรีระและเลือกหมอนและที่นอนให้เหมาะกับคุณด้วย

Custom by Physiotherapist

Por2-1

กภ.ปุญญิศา (ปอ)

Senior Sleep Advisor, PT

PT: Friend

กภ.ศลิษา (เฟรนด์)

Sleep Advisor, PT

Picture: PT Satang

กภ.ธาราวดี (สตางค์)

Sleep Advisor, PT

วัดสรีระขณะยืน

เนื่องจากงานวิจัยได้กล่าวว่า “สรีระขณะนอนนั้นควรเป็นสรีระเดียวกันกับท่ายืน” ดังนั้นนักกายภาพบำบัดของเราจะทำการตรวจประเมินสรีระขณะยืนเพื่อนำไปใช้ในการปรับหมอนหรือที่นอนให้พอดี

วัดสรีระขณะนอน

คุณจะได้รับการตรวจประเมินสรีระการนอน และดูความเหมาะสมของหมอนหรือที่นอนเดิมที่คุณใช้โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การปรับหมอนหรือที่นอนให้เข้ากับสรีระและพฤติกรรมการนอนของคุณมากขึ้น

ปรับท่านอนให้ถูกต้อง

การนอนผิดท่าอาจทำให้เกิดปัญหาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อตามมาได้ แต่ถ้าหากคุณมาหาเรา นักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนอน และช่วยคุณปรับท่านอนให้ถูกต้องมากขึ้น