Skip to content

ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายรูปสรีระในท่ายืนและนอน

การถ่ายรูปวิเคราะห์สรีระร่างกายขณะยืน

Picture:Front-standing
ถ่ายรูปสรีระทางด้านหน้า
Picture:Lateral side-standing
ถ่ายรูปสรีระทางด้านข้าง

การถ่ายรูปวิเคราะห์สรีระร่างกายขณะนอน

ถ่ายรูปท่านอนหงาย
ถ่ายรูปท่านอนตะแคงทางด้านหน้า
ถ่ายรูปท่านอนตะแคงทางด้านหลัง
Posture Analysis